Welcome Message

รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์
ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ แห่งประเทศไทย

เรียน ท่านสมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และพี่น้องชาวรังสีวิทยา ตลอดจน เพื่อนแพทย์ในสาขาต่าง ๆ  ที่รักและเคารพทุกท่าน

ในนามของคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการประจำปีของ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖๐  (RCRT & RST 2024) ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเชิญ ทุกท่านเข้าร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้น ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๘ ถึง วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ True Icon Hall ชั้น ๗ ไอคอนสยาม ในหัวข้อ THE NEW ERA OF RADIOLOGY INNOVATION INTEGRATION AND COLLABORATION

มาทำความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารผลการตรวจภาพถ่ายทางการแพทย์ผ่านการรายงานผลแบบสากล ตระกูล RADs ทั้งหลาย ความเกี่ยวข้องของรังสีวิทยากับมะเร็งต่าง ๆ อันได้แก่ มะเร็งหลังโพรงจมูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น นอกจากนั้นเนื้อหายังอัดแน่นด้วย มุมมองจากกูรูทางคลินิกกับรังสีแพทย์ โรคสำคัญ ๆ ของทุกระบบ ทั้งเด็กแลผู้ใหญ่ และมาดูเวลา Expert คิดแก้ปัญหาในโจทย์ต่าง ๆ  นอกจากนี้ เรายังจัดเนื้อหาเรื่องการของสร้างงานวิจัย ให้เป็นเรื่องสนุก จะนำขึ้นสู่หิ้งได้อย่างไร จึงจะไม่เหนื่อย

งานจะเต็มเปี่ยมด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เช่นเคย มีการอบรมแบบปฏิบัติ (Workshop) ให้ได้ฝึกฝน และรับชมเทคโนโลยีจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ผ่านนิทรรศการของบริษัทต่าง ๆ ทั้งด้าน Hardware and software

ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบาย และมนต์เสน่ห์แห่งเจ้าพระยาอันเป็นสายน้ำแห่งชีวิต พร้อมความงดงามตามวิถีแห่งสายใจ และหัวใจของงานทางรังสีวิทยา เรามั่นใจว่าท่านจะได้รับองค์ความรู้ ทั้งศาสตร์และศิลป์ อันเป็นเอกลักษณ์ของผู้ใช้รังสีและหัวข้อในการจัดงาน กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ได้ดำเนินการด้วยหัวใจและตั้งใจให้เกิดความมีชีวิตชีวา ขณะที่ทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์สำคัญอีกครั้งหนึ่งในรอบปีนี้ และกำลังจะก้าวเข้าสู่ 3 ทศวรรษของการก่อเกิด ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยใน ปี 2568

เราจะมีงานพบปะ สังสรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับน้อง ๆ รังสีแพทย์ป้ายแดงที่สามารถเดินทางถึงจุดหมายอีกครั้งหนึ่งของชีวิต ด้วยความสำเร็จของการเป็นแพทย์เฉพาะทางทั้งสาขาหลักและอนุสาขา ขอต้อนรับการเป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ และขอเชิดชูเกียรติต่อสมาชิกกิตติมศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อรังสีวิทยาและประชาชนไทย  

การจัดงานปีนี้ จะเน้นรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ร่วมงานทุกท่าน สามารถภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยรักษ์โลก  ในเบื้องต้น ขอนำเรียนดังนี้ และจะสื่อสารให้ทุกท่านทราบต่อไป

Dear all

On behalf of the organizing committee for the annual academic conference of Royal College of Radiologists of Thailand and the Radiology Association 60th Meeting (RCRT & RST 2024), I am honored and very pleased to invite everyone attended this event, which will be held on Thursday the 8th to Saturday the 10th of February 2024 at True Icon Hall, 7th floor, ICONSIAM. Them of this year meeting is “THE NEW ERA of RADIOLOGY INNOVATION INTEGRATION and COLLABORATION”.

Let’s understand the communication of medical imaging examination by an international reporting, various families of RADs. Relationship between imaging and various cancers, such as nasopharyngeal cancer, colon cancer, lung cancer, etc.  Listening of perspectives from clinical gurus and radiologists among the important diseases of all systems, both children and adults. Seeing how experts approach and solve the interesting cases. We also organize content on creating research. Make it fun and how to get your work publishing.

The charm of Chao Phraya, river of life, we are confident that you will enjoy the whole meeting.  Moreover, I would like all of you to cerebrate for young / new radiologists who are able to reach their destination. It is officially time to welcome them to become a regular member of RCRT and RST.

The event will be placed on environmentally friendly styles, Let’s come together to save the world. SAVE the dates to enjoy RCRT and RST 2024.

ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ
นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

เรียน ท่านสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และพี่น้องชาวรังสีวิทยา ตลอดจน เพื่อนแพทย์ในสาขาต่างๆ  ที่รักและเคารพทุกท่าน

ทางรังสีวิทยาสมาคมฯ ขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงการประชุมใหญ่ทางวิชาการ และการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 60 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ทรู ไอคอน ชั้น 7 ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นการจัดประชุมสัมมนาในสถานอย่างที่เต็มรูปแบบ โดยจะดำเนินการจัดร่วมกับงานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดได้เสนอประเด็นสาระการจัดงานคือ theme of “The New Era of Radiology: Innovation, Integration and Collaboration” โดยสะท้อนถึงรังสีวิทยายุคใหม่ ซึ่งประกอบด้วยการใช้ นวัตกรรม บูรณาการ และการทำงานร่วมกัน

นับเป็นโอกาสที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ท่านสมาชิกจะได้มีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่านสมาชิกจะได้มีโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการแสดง และผลิตภัณฑ์ทางรังสีวิทยา โดยผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่มีคุณภาพ

ในการนี้ทางสมาคมได้ประสานงานและได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทางราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ เป็นอย่างดียิ่ง ทำให้การจัดรายการประชุมมีความสอดคล้อง กระชับ และเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ในปัจจุบัน

ทางคณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ ๖๐ และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีเสมอมา