Venue

True Icon Hall, Icon Siam

299 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น 7 
ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

สถานี

สถานีเจริญนคร (รถไฟฟ้าสายสีทอง)
สถานีสะพานตากสิน ประตูทางออก 2

วิธีการเดินทาง

ลงรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานกรุงธน ออกประตูทางออก 3 ต่อบริการรถไฟฟ้าสายสีทอง
ต่อบริการเรือรับ – ส่งไอคอนสยาม ที่ท่าเรือสาทร